Szkolenia

Jesteś tutaj:

Prawo Pracy w tym zmiany obowiązujące od września 2019.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na czwartek, 19 września 2019 09:09
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi Pracownik administracji publicznej, zajmujący się tematyką związaną z prawną ochroną pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Zmiany w zakresie prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej obecnie zatrudnionych i byłych pracowników.
 • Rozszerzenie obowiązków informacyjnych pracodawców wobec ZUS w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Jakie dokumenty składają się na dokumentację pracowniczą.
 • Akta osobowe pracowników po zmianach.
 • Nowe elementy ewidencji czasu pracy.
 • E-teczka – możliwość prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej.
 • Zakres informacji przekazywanych wraz ze świadectwem pracy.
 • Kiedy pracodawca może a kiedy powinien zniszczyć dokumentację pracowniczą.
 • Nowe zasady określenia sposobu wypłaty wynagrodzenia.
 1. Ochrona danych osobowych w prawie pracy – podsumowanie dotychczasowych zmian.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 • Możliwości żądania danych szczególnie wrażliwych oraz danych biometrycznych.
 • Monitoring wizyjny, GPS, aktywności w sieci – nowe uprawnienia pracodawcy.
 • Omówienie przykładowych zapisów w przepisach wewnątrzzakładowych związanych z wprowadzeniem poszczególnych form monitoringu.
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusz osobowy pracownika – co powinien i co może zawierać.
 1. Ochrona danych osobowych w prawie pracy – omówienie najnowszej regulacji w tym zakresie, które weszły w życie od 04.05.2019r.
 • Zmiany w zakresie katalogu danych osobowych, których pracodawca może żądać od kandydata do pracy oraz od pracownika.
 • Nowe zasady przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie oraz pracowników.
 • Zmiany w zakresie monitoringu wizyjnego.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie dostosowania przepisów wewnątrzzakładowych (regulaminu pracy bądź obwieszczenia) do zmian.
 • Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie możliwości żądania danych osobowych od osób ubiegających się o świadczenia z Funduszu.
 1. Podsumowanie zmian w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi po 01.01.2019r.
 • Kto może tworzyć i wstępować do związku zawodowego po zmianach.
 • Zmiana progów reprezentatywności związków zawodowych.
 • Rozszerzenie zakresu ochrony członków organizacji związkowej przed nierównym traktowaniem w zatrudnieniu.
 • Procedura weryfikacji liczby członków związku zawodowego.
 • Nowe terminy na przedstawienie stanowiska organizacji związkowej w sprawie wypowiedzenia umowy działaczowi związku.
 1. Pracownicze Plany Kapitałowe czyli nowy sposób na oszczędzanie.
 • Który pracodawca ma obowiązek wdrożyć PPK od 01.07.2019r.
 • Umowy o prowadzenie oraz umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
 • Wysokości wpłat obligatoryjnych oraz fakultatywnych wpłacanych na PPK przez pracodawcę oraz przez pracownika.
 • Wpłata powitalna i dopłata roczna czyli bonusy dla oszczędzających.
 • Zasady wypłat środków zgromadzonych na PPK.
 • Rozszerzenie zakresu kontroli PIP oraz katalogu wykroczeń ściganych przez inspektorów pracy.
 1. Pozostałe zmiany prawa pracy o których warto wiedzieć.
 • Potrącenia z wynagrodzeń po 01.01.2019r. – co się zmieniło.
 • Nowe zasady dokonywania potrąceń z należności wynikających z umów cywilnoprawnych w tym umów zlecenia.
 • Zmiany w zakresie egzekucji z diet po 11.01.2019r.
 • Szkolenia okresowe bhp nie dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych.
 • W jakich przypadkach, po zmianach, pracodawca może wypełniać zadania służby bhp.
 • Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich po nowemu.
 • Projekt zmian w zakresie egzekucji świadczeń alimentacyjnych w zakresie poprawy skuteczności egzekucji oraz zaostrzenia sankcji dla pracodawców nielegalnie zatrudniających pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.