Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zmiany w Prawie Pracy Zmiany w Zakresie Prowadzenia oraz Przechowywania Dokumentacji Pracowniczej od 01.01.2019r.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 22 marca 2019 09:09
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi Pracownik administracji publicznej, zajmujący się tematyką związaną z prawną ochroną pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

1. 1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę
– Kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
– Dzieło a Zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
– Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy
– Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego
– zmiany w stawce za godzinę pracy i w kwocie wynagrodzenia minimalnego odf 01.01.2019 r.
2. Wsparcie zatrudnienia – Zatrudnianie cudzoziemców – Podsumowanie zmian 2018
– Zezwolenia na pracę ZMIANY 2018, w tym zezwolenia sezonowe,
– Sytuacje niewymagające zezwolenia w 2018 r.,
– Współpraca z agencjami – na co zwracać szczególną uwagę?
3. Praca kobiet w ciąży
– Nowe przerwy dla kobiet w ciąży w miejsce obniżenia wymiaru czasu pracy,
– Zmiany w zakresie wykazu pracy wzbronionych.
4. RODO i ochrona danych osobowych w stosunku pracy.
– Zasady pozyskiwania danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników,
– Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy,
– Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności,
– Pytania zakazane w procesie rekrutacji,
– Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników,
– Zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej,
– Omówienie najczęściej popełnianych błędów w zakresie pozyskiwania danych osobowych oraz ich przetwarzania w świetle zmian związanych z wejściem w życie RODO,
– Zasady monitoringu, w tym monitoringu poczty elektronicznej po 25.05.2018r.,
– Omówienie obowiązków pracodawcy w przypadku wprowadzenia którejś z form monitoringu,
– Omówienie zmiany w przetwarzaniu danych w zakresie ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5. Dokumentacja pracownicza od 01.01.2019 r.
– zmiana w kKodeksie Pracy w zakresie prowadzenia dokumnetacji pracowniczej,
– Zmiany w formie prowadzenia dokumentacji pracowniczej – elektroniczna czy papierowa?
– Zasady prowadzenia akt osobowych pracownika (czy będą 4 części akt osobowych?) – omówienie najnowszego projektu rozporządzenia regulującego prowadzenie dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019r.,
– Wprowadzenie nowego sposobu przechowywania oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach akt osobowych pracownika,
– Nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy będzie możliwe skrócenie okresu przechowywania z 50 do 10 lat,
– Raport informacyjny do ZUS oraz zmiany w Płatniku,
– Obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem nowych zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
– Wypłata na konto oraz do rąk własnych pracownika po 01.01.2019r. – nowe obowiązki pracodawcy w tym zakresie,
– Przepisy przejściowe.
6. Umowy terminowe po 21.11.2018r.
– Podsumowanie zmian w zakresie limitu 33 miesięcy i 3 umów terminowych,
– Omówienie wyjątków, w których dopuszczalne jest zatrudnianie z naruszeniem limitów dla umów terminowych,
– Data 21.11.2018r. – upływ 33 miesięcy od daty wejścia w życie zmian w zakresie limitowania umów terminowych,
– Nowa rola inspektora pracy po 21.11.2018r.
7. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych.
– Omówienie najważniejszy założeń z dnia 5 lipca 2018r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw,
– W jakich przypadkach członkiem związku będzie mogła zostać osoba wykonująca pracę na innej podstawie, niż stosunek pracy,
– Nowa procedura weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej,
– Wprowadzenie nowych zasad i terminów dokonywania konsultacji ze związkami zawodowymi.
8. Pracownicze Plany Kapitałowe.
– Na czym będzie polegać oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych,
– Czy członkostwo w PPK będzie dobrowolne ?
– Omówienie zasad przekazywania środków i wysokości na PPK przez pracownika i pracodawcę,
– Rola inspektora pracy w zakresie PPK.
9. Pozostałe zmiany w prawie pracy.
– Zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych od 06.06.2018r. (telepraca i elastyczne rozkłady czasu pracy),
– E-zwolnienia obowiązkowe od 01.12.2018r.,
– Ograniczenia i zakaz handlu – co nowego od 01.01.2019r.