Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zmiany w Prawie Pracy, przygotuj się do kontroli.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na środa, 18 grudnia 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi pracownik instytucji publicznej, doświadczony wykładowca,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione dotychczasowe zmiany w prawie pracy w latach 2018-2019 jak również planowane zmiany w 2020r.

Uczestnicy otrzymają wytyczne, jakie działania powinni podjąć w związku ze zmianami w zakresie RODO i danych osobowych oraz wyjaśnienia i najnowsze stanowiska dotyczące dokumentacji pracowniczej. W dalszej części zajęć omówione zostaną Pracownicze Plany Kapitałowe, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków w tym zakresie oraz przypadków, kiedy możliwe jest nie tworzenie w firmie PPK. Szkolenie zakończy się omówienie planowanych zmian w 2020r.


 1. Zmiany w zakresie prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej obecnie zatrudnionych i byłych pracowników.
 • Rozszerzenie obowiązków informacyjnych pracodawców wobec ZUS w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Jakie dokumenty składają się na dokumentację pracowniczą.
 • Akta osobowe pracowników po zmianach.
 • Nowe elementy ewidencji czasu pracy.
 • E-teczka – możliwość prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej.
 • Zakres informacji przekazywanych wraz ze świadectwem pracy.
 • Kiedy pracodawca może a kiedy powinien zniszczyć dokumentację pracowniczą.
 • Nowe zasady określenia sposobu wypłaty wynagrodzenia.
 1. Ochrona danych osobowych w prawie pracy – podsumowanie dotychczasowych zmian.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 • Możliwości żądania danych szczególnie wrażliwych oraz danych biometrycznych.
 • Monitoring wizyjny, GPS, aktywności w sieci – nowe uprawnienia pracodawcy.
 • Omówienie przykładowych zapisów w przepisach wewnątrzzakładowych związanych z wprowadzeniem poszczególnych form monitoringu.
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusz osobowy pracownika – co powinien i co może zawierać.
 • Zmiany w zakresie katalogu danych osobowych, których pracodawca może żądać od kandydata do pracy oraz od pracownika.
 • Nowe zasady przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie oraz pracowników.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie dostosowania przepisów wewnątrzzakładowych (regulaminu pracy bądź obwieszczenia) do zmian.
 • Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie możliwości żądania danych osobowych od osób ubiegających się o świadczenia z Funduszu.
 1. Zmiany w Kodeksie pracy od 07.09.2019r.
 • Co wynika z rozszerzenia katalogu płaszczyzn, na których może dochodzić do dyskryminacji.
 • Rozszerzenie ochrony stosunku pracy na członków najbliższej rodziny, korzystających z uprawnień rodzicielskich.
 • Odszkodowanie z tytułu mobbingu możliwe w trakcie trwania stosunku pracy.
 • Zmiana procedur wydawania świadectwa pracy i doprecyzowanie terminu na jego wydanie.
 • Uwaga – nowe wykroczenie związane z nieterminowym wydaniem świadectwa pracy.
 • Możliwość wystąpienia do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.
 • Nowe prawo pracownika do wystąpienia do sądu z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa w przypadku braku pracodawcy.
 1. Pracownicze Plany Kapitałowe czyli nowy sposób na oszczędzanie.
 • Który pracodawca ma obowiązek wdrożyć PPK od 01.07.2019r.
 • Umowy o prowadzenie oraz umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
 • Wysokości wpłat obligatoryjnych oraz fakultatywnych wpłacanych na PPK przez pracodawcę oraz przez pracownika.
 • Wpłata powitalna i dopłata roczna czyli bonusy dla oszczędzających.
 • Zasady wypłat środków zgromadzonych na PPK.
 • Kiedy pracodawca może odstąpić od tworzenia PPK w firmie.
 • Rozszerzenie zakresu kontroli PIP oraz katalogu wykroczeń ściganych przez inspektorów pracy.
 1. Pozostałe zmiany prawa pracy o których warto wiedzieć.
 • Potrącenia z wynagrodzeń po 01.01.2019r. – co się zmieniło.
 • Nowe zasady dokonywania potrąceń z należności wynikających z umów cywilnoprawnych w tym umów zlecenia.
 • Zmiany w zakresie egzekucji z diet po 11.01.2019r.
 • Szkolenia okresowe bhp nie dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych.
 • W jakich przypadkach, po zmianach, pracodawca może wypełniać zadania służby bhp.
 • Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich po nowemu.
 • Projekt zmian w zakresie egzekucji świadczeń alimentacyjnych w zakresie poprawy skuteczności egzekucji oraz zaostrzenia sankcji dla pracodawców nielegalnie zatrudniających pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.