Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zmiany w Prawie Pracy Praktyczne podsumowanie dotychczasowych zmian: RODO, Dokumentacja Pracownicza oraz PPK.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 24 kwietnia 2020 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi pracownik instytucji publicznej zajmującej się przestrzeganiem prawa pracy, doświadczony wykładowca,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 400 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Istotne zmiany w prawie pracy, które weszły w życie 07.09.2019r.
 • Dyskryminacja – katalog płaszczyzn, na których może dochodzić do dyskryminacji jest już katalogiem otwartym – co z tego wynika.
 • Rozszerzenie ochrony stosunku pracy na członków najbliższej rodziny, korzystających z uprawnień rodzicielskich.
 • Odszkodowanie z tytułu mobbingu możliwe również w trakcie trwania stosunku pracy.
 • Wydawanie świadectwa pracy po nowemu.
 • Uwaga – od 07.09.2019r. nieterminowe wydanie świadectwa pracy jest wykroczeniem.
 • Możliwość wystąpienia do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.
 • Nowe prawo pracownika do wystąpienia do sądu z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa w przypadku braku pracodawcy.
 1. Zmiany w zakresie prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Jakie dokumenty składają się na dokumentację pracowniczą.
 • Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej zatrudnionych po 01.01.2019r.
 • W jakich przypadkach istnieje możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej – zasady i wytyczne Ministerstwa Pracy i PIP.
 • Jakie wymogi wobec ZUS musi spełnić pracodawca aby skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Szczegółowe omówienie zasad prowadzenia teczek osobowych.
 • Jak prawidłowo powinna wyglądać ewidencja czasu pracy po 01.01.2019r.
 • Podstawowe wymagania w zakresie e-dokumentacji – plusy i minusy nowych rozwiązań.
 • Czy jest możliwe częściowe prowadzenie dokumentacji w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej.
 • Jakie informacje pracodawca powinien przekazać pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Kiedy pracodawca może a kiedy powinien zniszczyć dokumentację pracowniczą.
 • Nowe zasady określenia sposobu wypłaty wynagrodzenia.
 1. RODO i dane osobowe w prawie pracy – jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy i osobach przetwarzających dane w zakładzie.
 • Podsumowanie dotychczasowych zmian w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników.
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusz osobowy pracownika – co powinien i co może zawierać.
 • Możliwości żądania danych szczególnie wrażliwych oraz ich przetwarzanie.
 • Szczególne wymogi w zakresie przetwarzania danych biometrycznych (linie papilarne, obraz siatkówki oka).
 • Wymogi dotyczące przechowywania danych osobowych związanych z zatrudnieniem pracownika.
 • Monitoring wizyjny, GPS, aktywności w sieci – nowe uprawnienia pracodawcy.
 • Czy pracodawca może „śledzić” pracownika ?
 • Omówienie niezbędnych zmian w przepisach wewnątrzzakładowych (regulaminie pracy lub obwieszczenie) związanych ze stosowaniem monitoringu.
 • Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie możliwości żądania danych osobowych od osób ubiegających się o świadczenia z Funduszu.
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych członków komisji socjalnej.
 • Czy emeryt ma prawo do dofinansowania odpoczynku z ZFŚS ? – stanowiska PIP.
 1. Pracownicze Plany Kapitałowe – czy to dobry sposób na oszczędzanie ?
 • Szczegółowe terminy przystępowania do programu poszczególnych kategorii pracodawców – w 2020r. największa liczba podmiotów.
 • W jakich przypadkach pracodawca można nie tworzyć PPK w firmie.
 • Umowy o prowadzenie oraz umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
 • Wysokości wpłat obligatoryjnych oraz fakultatywnych wpłacanych na PPK przez pracodawcę oraz przez pracownika.
 • Wpłata powitalna i dopłata roczna czyli bonusy dla oszczędzających.
 • Zasady wypłat środków zgromadzonych na PPK.
 • PPK – przygotuj się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Nowe sankcje związane z PPK – kary do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym lub do 1 000 000 zł.
 1. Pozostałe zmiany prawa pracy o których warto wiedzieć.
 • Zmiany w zakresie dokonywania potrąceń z wynagrodzeń po 01.01.2019r.
 • Nowe zasady dokonywania potrąceń z należności wynikających z umów cywilnoprawnych w tym umów zlecenia.
 • Zmiany w zakresie egzekucji z diet po 11.01.2019r.
 • Szkolenia okresowe bhp nie dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych.
 • W jakich przypadkach, po zmianach, pracodawca może wypełniać zadania służby bhp.
 • Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich po nowemu.
 • Projekt zmian w zakresie egzekucji świadczeń alimentacyjnych w zakresie poprawy skuteczności egzekucji oraz zaostrzenia sankcji dla pracodawców nielegalnie zatrudniających pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.
 1. Planowane zmiany w prawie pracy.
 • Dodatek stażowy nie wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Płatne zwolnienia lekarskie pracownika raz na kwartał – planowane zmiany w zakresie zasad korzystania ze zwolnień lekarskich.
 • Ile będzie przysługiwać urlopu wypoczynkowego: 26 dni urlopu wypoczynkowego dla każdego pracownika bez względu na staż czy może 35 dni w ciągu roku kalendarzowego.
 • Ochrona przedemerytalna – czy zostanie zniesiono lub ograniczona ?
 • Zniesienie ograniczeń w dorabianiu dla korzystających ze wcześniejszej emerytury.
 • Nowe zasady zatrudniania pracowników 50 plus: urlop na godziny, obniżenie składek na ZUS, umowy mentorskie, uzależnienie pensji od wydajności.