Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zmiany w Czasie Pracy. Zmiany w Prowadzeniu Dokumentacji. Ewidencja Czasu Pracy

Informacje

Data szkolenia została ustalona na czwartek, 12 grudnia 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Częstochowa, restauracja RETRO, ul. Kopernika 36
Szkolenie poprowadzi Pracownik administracji publicznej, zajmujący się tematyką związaną z prawną ochroną pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

Rewolucja w karcie ewidencji czasu pracy w 2019 r.

 1. Jaki wzór ewidencji czasu pracy stosować aby spełnić wymogi.?
 2. Czy roczne karty ewidencji czasu pracy nadal będą zgodne z przepisami?
 3. Konieczność ewidencjonowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
 4. Wskazywanie z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny, nawet gdy jest to sobota lub niedziela.
 5. Konieczność wskazywania przy urlopach wypoczynkowych i chorobach liczby godzin nieobecności.
 6. Konieczność ewidencjonowania godzin wyjść prywatnych.
 7. Zamieszczanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych.
 8. Czy pracownik musi podpisać kartę ewidencji czasu pracy?
 9. Czy karty muszą być przechowywane oddzielnie dla każdego pracownika?
 10. Kiedy karty ewidencji mogą być przechowywane w formie elektronicznej.

Dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika w 2019 r.

 1. Czy pracodawca musi założyć odrębna teczkę?
 2. Grafiki czasu pracy- formalności.
 3. Przechowywania wniosków o wyjścia, o opiekę, urlopowych itp.
 4. Polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, wnioski o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w odrębnej dokumentacji ze stosunku pracy?
 5. Za pracę w sobotę koniecznie inny dzień wolny od pracy?
 6. Czy listy obecności należy przechowywać w dokumentacji?

Przepisy wewnątrzzakładowe o czasie pracy w 2019 r.

 1. Czy w związku ze zmianą przepisów Kp należy dokonać zmian w regulaminie pracy z zakresu czasu pracy?
 2. Jakie zapisy regulaminu pracy są niezbędne dla prawidłowego planowania czasu pracy?
 3. Jak określić system i okres rozliczeniowy czasu pracy?
 4. Kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy?
 5. Jakie zapisy w regulaminie pracy dają prawo do zmiany grafików w trakcie ich obowiązywania?

Planowanie czasu pracy

 1. Harmonogramy i grafiki – obowiązki, forma, zmiany, przechowywanie, najczęstsze błędy.
 2. Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
 3. Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Odpoczynki dobowe i tygodniowe – jak prawidłowo liczyć i planować.
 5. Tworzenie grafików – zajęcia praktyczne.

Okresy rozliczeniowe a planowanie grafików

 1. Kiedy można legalnie naruszać przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy.
 2. Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy w kolejnych okresach.
 3. Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – zalety.
 4. Ustalanie początkowych/końcowych dat obowiązywania okresu rozliczeniowego.
 5. Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych.
 6. Ustalenie okresów rozliczeniowych czasu pracy uczestnikom szkolenia.

Doba pracownicza – jak planować by nie naruszyć przepisów.

 1. Przekroczenie normy dobowej,
 2. Doba pracownicza po nowelizacji K.p.
 3. Ruchome rozkłady czasu pracy.
 4. Planowanie pracy w poszczególnych systemach czasu pracy.
 5. Odpoczynki dobowe i tygodniowe w grafikach czasu pracy.
 6. Sposób obliczania przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
 7. Kontrola PIP w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy.
 8. Ustalanie grafików dla ruchomego rozkładu czasu pracy – zajęcia praktyczne.

Wyjścia osobiste pracowników a grafiki

 1. Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników, planowanie wyjść osobistych w grafiku, ewidencja czasu pracy, odrabianie/odliczanie wyjść osobistych – ćwiczenia praktyczne, wymogi formalne.
 2. Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia.

Podróże służbowe w grafiku?

 1. Dyżur
 2. Czy grafik dyżurów należy przechowywać w indywidualnej dokumentacji.
 3. Jak prawidłowo planować dyżur weekendowy pracowników.
 4. Czy za 4 h dyżur w sobotę oddać cały dzień wolny czy tylko 4 h.
 5. Jak rekompensować dyżur pełniony w niedzielę.
 6. Kiedy dyżur będzie naruszał odpoczynek dobowy lub tygodniowy.
 7. Zagadnienia szczegółowe
 8. Rekompensata godzin nadliczbowych czasem wolnym lub wynagrodzeniem.
 9. Przełożenie nadgodzin na kolejny okres rozliczeniowy.
 10. Kogo Inspektor Pracy uzna winnym naruszenia przepisów o czasie pracy.
 11. Jak prawidłowo wydłużyć czas pracy niepełnosprawnego.
 12. Kiedy nie obowiązuje co 4 niedziela wolna od pracy.