Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zasiłki Chorobowe i Wypadkowego Dla Osób Zatrudnionych w kraju i za granicą na Podstawie Umowy o Pracę, Zlecenia, Agencyjnej, Osób Prowadzących DG. Podleganie Ubezpieczeniom Społecznym i Zdrowotnym. Umowy Cywilnoprawne. Ustalanie Podstaw Wymiaru.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 21 lutego 2020 09:00
Miejsce szkolenia  to Katowice, ul. Mickiewicza 29
Szkolenie poprowadzi • Szkolenie poprowadzą specjaliści w zakresie ubezpieczeń, zasiłków z ubezpieczeń społecznych , wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 400 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Rodzaje umowy cywilnoprawnej:
 • Umowa zlecenia – zasady stosowania i treść.
 • Umowa o dzieło – zasady stosowanie i treść.
 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby świadczące usługi na podstawie umowy zlecenia:
 • Zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy.
 • Zlecenie z pracownikiem innej firmy.
 • Zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego.
 • Zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.
 • Zlecenie z emerytem/ rencistą.
 • Zlecenie z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia.
 • Zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia.
 • Zlecenie dla członka Rady Nadzorczej.
 • Zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
  Kontrakt menedżerski.
 1. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło:
 • Dzieło z własnym pracownikiem.
 • Dzieło z pozostałymi osobami.
 1. Jak w praktyce prawidłowo objąć ubezpieczeniami społecznymi osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.
 • Sumowanie podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
  i rentowe dla zleceniobiorców.
 • Minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń
 • Dokumenty, które powinien przedstawić
 1. Przychody pracowników od których nie naliczamy składek ZUS
 • Składniki wynagrodzenia od których odprowadzamy składki ZUS
 • Składniki wynagrodzenia od których  nie odprowadzamy składek ZUS.
 1. Zasady naliczania i opłacania składek na Fundusz Pracy , Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Solidarnościowy. Zmiany w 2020 r.
 • podstawa prawna
 • wysokość składki na Fundusz Pracy i FGŚP w 2020 r.
 • obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP
 • zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP
 • przeliczenie podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy

 

Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

 1. Kryteria uzyskania prawa do świadczeń z ubezpieczenia  chorobowego i wypadkowego
 • podmioty dokonujące wypłaty zasiłków
 • terminy realizacji wypłaty zasiłków
 1. Zasiłek chorobowy
 • okres wyczekiwania
 • ustalanie okresu zasiłkowego
 • kontrola chorych i kontrola zwolnień lekarskich przez lekarzy  orzeczników ZUS
 1. Zasiłek macierzyński w okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego
 • jak długo płacimy zasiłek macierzyński oraz jego stopa procentowa dziennej stawki,
 • powody skracania okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego,
 • praca na urlopie rodzicielskim i jej wpływ na wypłatę zasiłku macierzyńskiego ,
 • podwyższenie kwoty zasiłku macierzyńskiego do 1000 zł.
 1. Zasiłek opiekuńczy
 • dodatkowy wymiar zasiłku opiekuńczego
 • zasady zasiłków opiekuńczych dla rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczoną      niepełnosprawnością
 • wypłata zasiłku opiekuńczego za dni strajku w oświacie
 • wypełnianie druków do zasiłku opiekuńczego
 1. E- ZLA jako dokument do wypłaty świadczeń chorobowych
 2. Podstawa wymiaru zasiłków
 • ustalanie podstawy zasiłku przy premii kwartalnej i rocznej
 • zamiana premii rocznej na kwartalną i inne kombinacje
 • podstawa wymiaru po urlopie wychowawczym , bezpłatnym
 • nietypowe składniki w podstawie chorobowego.
 • minimalne wynagrodzenie a podstawa wymiaru zasiłków jak należy zmieniać wysokość podstawy przy zmianie wymiaru czasu pracy w kolejnym miesiącu pobierania nieprzerwanie zasiłku
 • w jakiej wysokości należy przyjmować do podstawy wymiaru miesiąc kwiecień 2019 dla pracowników OŚWIATY  w związku z obniżonym wynagrodzeniem za uczestnictwo w strajku
 1. Ustalanie podstawy wymiaru dla osób podlegających dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.
 2. Dokumentacja zasiłkowa w oparciu o aktualnie obowiązujące druki zasiłkowe
 3. Pytania indywidualne