Szkolenia

Jesteś tutaj:

Polski Ład Zmiany w ZUS od 2022r. Zasiłki Chorobowe i Macierzyńskie. Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na czwartek, 27 stycznia 2022 09:00
Miejsce szkolenia  to Katowice, ul. Mickiewicza 29, biurowiec Węglokoks S.A.
Szkolenie poprowadzi specjaliści z zakresu ZUS
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 450 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
 • Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
 • W razie pytań, proszę o kontakt: 502 096 967, 77  474 88 64 lub mail: biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Ubezpieczenia społeczne – zmiany w 2022 r.
 • ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz spółkijawnej, partnerskiej lub komandytowej;
 • zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym.
 • zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalno-rentowych:
 • wprowadzenie możliwości potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek ze świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz nienależnie pobranych świadczeń z wypłacanych przez ZUS zasiłków;
 • zmiany w formie składania wniosków i wydawania zaświadczeń A1.
 • ograniczenie przekazywania korekt deklaracji ubezpieczeniowych tylko do 5 lat – zmiana od 01 stycznia 2022 r.
 • zmiany w dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA
 • zmiana terminu przesyłania dokumentów do ZUS i opłacania składek
 • obowiązek comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność
 • obowiązek założenia Platformy Usług Elektronicznych przez wszystkich płatników składek od 1 stycznia 2023 r.
 1. Polski Ład – zmiana zasad ustalania w 2022 r. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących
 • oparcie zróżnicowania zasad ustalania podstawy wymiaru składki na formie opodatkowania stosowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność
 • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, zmiana zasad ustalania wielokrotności składki zdrowotnej w przypadku prowadzenia kilku rodzajów pozarolniczej działalności
 • roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • dopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • objęcie członków zarządów składką zdrowotną,
 • nielegalne zatrudnienie oraz wynagrodzenia nieujawnione – zmiana zasad finansowania składek
 1. Składki ZUS od należności pracowniczych w 2022 r.
 • upominki dla pracowników w związku z jubileuszem firmy
 • odprawy i prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę
 • posiłki udostępniane dla pracowników
 • finansowanie pracownikom dojazdu do pracy
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
 • świadczenia finansowane ze środków obrotowych oraz ze środków przeznaczonych na cele socjalne
 • korzyści materialne wynikające z przepisów płacowych: pakiety medyczne ubezpieczenia grupowe,
 • świadczenia przysługujące pracownikom w okresie pobierania świadczeń chorobowych
 • profilaktyczne napoje oraz posiłki
 • ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej
 • zwrot kosztów używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy
 1. Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA
 • Płatnicy zobowiązani do składania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA
 • Termin na przekazanie do ZUS informacji ZUS IWA
 • Zasady wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA
 • Dane o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, które wpisujemy do ZUS IWA
 • Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki
 • Korekta  informacji – ZUS IWA
 • Przechowywanie informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA

 Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

 1. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 2. Uprawnienia ubezpieczonych do wypłaty  poszczególnych zasiłków
 3. Okres wypłaty zasiłków oraz ich wysokość
 4. Zasady obowiązujące przy ustalaniu okresu zasiłkowego począwszy od 1 stycznia 2022r.
 5. Zmiany od 1 stycznia w wysokości dziennej stawki zasiłku chorobowego
 6. Zasiłek chorobowy i jego wysokość za czas izolacji domowej i kwarantanny z powodu COVID-19
 7. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków  po zmianie    wymiaru czasu pracy
 8. Kryteria uwzględniania w podstawie wymiaru poszczególnych składników wynagrodzenia za okresy miesięczne, kwartalne i roczne
 9. Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru zasiłków
 10. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych od stycznia 2022r w związku z nowelizacją 43 ustawy zasiłkowej
 11. Dokumentacja do wypłaty poszczególnych rodzajów zasiłków