Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na czwartek, 15 listopada 2018 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, Hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi Pracownik administracji publicznej, zajmujący się tematyką związaną z prawną ochroną pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy
 • wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania
 • pracownicy z terenu UE/EOG lub Szwajcarii,
 • pracownicy z poza terenu UE,
 • pracownicy tymczasowi delegowani do RP,
 • inne formy wykonywania pracy lub zarzadzania/nadzorowania w ramach spółek i działalności gospodarczych,
 • wyłączenia z zakresu stosowania unormowań dot. delegowania pracowników do RP
  1. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP
 • osoby/pracownicy zwolnienie z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy
 • kategorie pracowników od których będzie wymagane zezwolenie na pracę
 • pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP
  1. Agencje Pracy delegujące pracowników tymczasowych na teren RP
 • status prawny Agencji Zatrudniania uprawniający do wykonywania tego rodzaju usług w Polsce
 • wymogi prawne dotyczące pracowników tymczasowych oddelegowanych do Polski
 • różnice pomiędzy wykonywaniem usług pracy tymczasowej, a świadczenia usług gospodarczych dla podmiotów na terenie RP
 • zmiana w statusie pracownika tymczasowego wykonującego pracę na podstawie umowy o pracę, a umowy cywilnoprawnej
  1. Ustalanie statusu podmiotu delegującego na teren RP w zakresie uznania go za podmiot delegujący
 • miejsce prowadzenia przeważającej działalności ekonomicznej,
 • prowadzenie naboru i administracyjnych obowiązków dot. zatrudniania oddelegowanych pracowników,
 • ustalenie właściwego ustawodawstwa do stosowania ubezpieczeń społecznych dla delegowanych pracowników,
 • charakter świadczonej działalności na terenie RP,
 • zapewnianie transportu, wyżywienia i zakwaterowania przez podmioty delegujące,
  1. Obowiązki formalno-prawne związane z delegowaniem pracowników
 • zgłoszenie faktu delegowania do Głównego Inspektoratu Pracy
 • zakres i forma informacji wymaganych przy zgłoszeniu do GIP,
 • terminy dokonania zmiany w zgłoszeniach dot. delegowanych pracowników
  1. Zakres obowiązków jakie musi zapewnić podmiot delegujący na teren RP
 • normy i wymiar czasu pracy,
 • okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego,
 • wymiar urlopu wypoczynkowego,
 • ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym,
 • ustalenie i wypłata należności za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia i dodatku),
 • bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • ochronę pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego,
 • wymagania dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i wykonywania pracy przez dziecko,
 • przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w art. 11² i art. 11³ Kodeksu pracy,
 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.
  1. Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników
 • kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków zgłoszeniowych oraz nie wykonywali nałożonych na nich obowiązków.
 • kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej,
 • kara grzywny za stwierdzenie, iż pracownikowi nie można nadać statusu pracownika delegowanego,
 • zagrożenie w zakresie normowanym przez Kodeks Karny.