Szkolenia

Jesteś tutaj:

Rola „SYGNALISTÓW” - Nowe Obowiązki Pracodawców Obowiązujące od Września 2024. Najnowsze Obowiązki z Uwzględnieniem Uchwalonej Ustawy i Zapisami Określanych w Dyrektywie

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 26 lipca 2024 09:00
Miejsce szkolenia  to Szkolenie on-line
Szkolenie poprowadzi Daniel Pałyga – były inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, obecnie doradca oraz wykładowca. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 500 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,

Cel Szkolenia:

Nowe obowiązki pracodawców w 2024 roku zatrudniające powyżej 50 pracowników, będą zobligowane do wdrożenia unormowań dotyczących tzw. Sygnalistów. Celem regulacji jest zapewnienia bezpieczeństwa osobom zgłaszającym nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji. Organizacje (firmy prywatne i urzędy) będą zobligowane do stworzenia skutecznych i pewnych rozwiązań dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości dla Sygnalistów w zakresie kanałów wewnętrznych jak i właściwych procedur wewnętrznych. Osoby zgłaszające nieprawidłowości będą objęte szczególną ochroną prawną. Ochrona będzie się rozciągała i na podmioty wewnętrzne (np. pracowników, wspólników) jak i na podmioty zewnętrzne (np. stażystów, osoby trzecie). Bardzo duże kary za nieprawidłowości sięgające do 3 lat.

Adresaci:

Właściciele firm, osoby zarządzające, pracownicy działu kadr i płac, osoby ds. ochrony danych osobowych

Program szkolenia

 1. Wymogi formalne
 • kto to jest sygnalista, w rozumieniu Polskich rozwiązań
 • obowiązki pracodawców prywatnych i podmiotów publicznych,
 • projektowane wyłączenia obowiązywania z mocy ustawy
 • znaczenie procedur wewnętrznych w projekcie ustawy
 • projektowane obowiązki dokonania ustaleń z samorządem pracowniczym
 • w jakich terminach organizacje muszą się przygotować do funkcjonowania rozwiązań dotyczących sygnalistów,
 • usytuowanie sygnalistów dla różnych obszarów funkcjonowania organizacji np. finanse i bankowość, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo produktów, transport, przestępstwa przeciwko środowisku.
 1. Postanowienia ogólne Dyrektywy 2019/1937 z 23.10.2019 r.
 • zakres normowania określony w Dyrektywie
 • sygnalista – status w unormowaniu Europejskim i Polskim
 • wyłączenia z zakresu działania ww. Dyrektywy,
 • definicje wpływające na działalność pracodawców
 • warunki objęcia ochroną Sygnalistów
 1. Postępowanie wewnętrzne
 • zgłoszenia wewnętrzne,
 • możliwość zastosowania kanałów komunikacji zewnętrznej,
 • kolejność dokonywania zgłoszeń i wymogi kanałów wewnętrznych i zewnętrznych do dokonywania zgłoszeń przez Sygnalistów,
 • znaczenie procedur wewnętrznych i ich „neutralności” dla zgłaszającego
 • kiedy może nastąpić ujawnienie publiczne nieprawidłowości,
 1. Obowiązki pracodawcy po dokonaniu zgłoszenia
 • obowiązki co do zachowania poufności,
 • możliwy zakres przetwarzania danych osobowych,
 • rejestrowanie zgłoszeń i dalsze procedury wymagane od organizacji,
 1. Nowa zdania dla Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu centralnego przy zgłoszeniach zewnętrznych
 • zgłoszenia zewnętrzne
 • nowe obowiązki organów publicznych w zakresie raportowania
 1. Ujawnienie publiczne zasady i ograniczenia
 2. Ochrona prawna Sygnalistów – zakres ochrony przed działaniami odwetowymi np. mobbing, dyskryminacja, pozbawienie pracy, utrudnianie funkcjonowania podmiotów zewnętrznych
 3. Sankcje za niestosowanie się – projekt ustawy – zagrożenie karami grzywny lub nawet pozbawienia wolności do lat 3
 4. Wejście w życie po upływie 3 miesiący od dnia ogłoszenia – krótki okres na wdrożenie zmian