Szkolenia

Jesteś tutaj:

Prawo Pracy. Zmiany Nowelizacyjne. Minimalne Wynagrodzenie, Świadectwa Pracy. Zmiany na 2018r.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 26 stycznia 2018 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi specjalista ds. prawnych Państwowej Inspekcji Pracy
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 370 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

A. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

 1. dotycząca zatrudnionych w ramach stosunku pracy:
 • 80% minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy,
 • wyłączenie dodatku za pracę w porze nocnej z minimalnego wynagrodzenia.
  1. dotycząca zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych – zlecenia oraz osób wykonujących pracę w ramach umowy o świadczeniu usług oraz samozatrudnionych:
 • minimalna stawka godzinowa, sposób jej ustalania,
 • zakres podmiotowy zastosowania minimalnej stawki godzinowej,
 • dopuszczalność zastosowania miesięcznej stawki ryczałtowej,
 • wykonywanie umowy przez kilka osób a gwarancja minimalnej stawki,
 • umowy zawierane na okres dłuższy niż 1 miesiąc a gwarancja minimalnego wynagrodzenia,
 • odpowiedzialność za niestosowanie minimalnej stawki wynagrodzenia.
  1. zakres nadzoru i uprawnienia kontrolne organów Państwowej Inspekcji Pracy wynikająca z nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

B. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w świetle zmian. Zmiany obowiązujące od 22.02.2016r.

 1. umowa na okres próbny:
 • dopuszczalność kilkukrotnego zawarcia umowę na okres próbny,
 • nawiązanie z tą samą osobą umowy na okres próbny po okresie przerwy,
 • skutki prawne zawarcia umowy na okres próbny przekraczający 3 miesiące.
  1. umowy na czas określony:
 • wpływ okresów poprzedniego zatrudnienia na limity 3/33,
 • skutki prawne naruszenia limitów 3/33,
 • dopuszczalność aneksowania umowy na czas określony i jego skutki,
 • zasady ustalania dopuszczalnego limitu 3/33,
 • przyczyny obiektywne w świetle stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy,
 • zatrudnianie cudzoziemców w ramach umowy zawartej na czas określony, posiadających czasowe zezwolenie na pracę,
 • obowiązkowe zapisy w umowie dla skutecznego wyłączenia jej z limitów 3/33 i kiedy należy je stosować,
 • obowiązek złożenia powiadomienia do właściwego okręgowego inspektoratu PIP o przyczynach obiektywnych uzasadniających wyłączeni umowy z limitów 3/33,
 • zasady ustalania terminu powiadomienia PIP w okresie 5 dni roboczych,
 • przepisy przejściowe w zakresie umów zawartych przed nowelizacją.
  1. ustalanie okresu wypowiedzenia:
 • okresy wypowiedzeń umów terminowych,
 • wprowadzanie do umowy zawartej na czas określony zapisu o dopuszczalności możliwości jej wypowiedzenia,
 • skutki prawne umownego zapisu o okresie wypowiedzenia z zachowaniem terminu innego niż wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązujących,
 • jak ustalić okres wypowiedzenia w przypadku umowy trwającej w dniu wejścia w życie przepisów nowelizacyjnych,
 • ustalanie stażu pracy do kresu wypowiedzenia w przypadku przerw w zatrudnieniu,
 • dopuszczalność i od jakiej daty można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy,
 • dopuszczalność skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony,
 • umowne wydłużenie okresu wypowiedzenia,
 • czy można odwołać pracownika ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
 • ustalenie wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w okresie wypowiedzenia w sytuacji zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
 • zasady ustalania wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w okresie wypowiedzenia, w sytuacji zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

C. Zakres ochrony przedemerytalnej w związku z uchwaleniem zmian w ustawie o FUS i przywróceniem poprzednio obowiązującego wieku emerytalnego.

D. Zmiana przepisów dotyczących zatrudniania kobiet – wybrane treści nowego rozporządzenia.

E. Obowiązki wydania i sposób wypełniania świadectw pracy po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy

 • zakres obowiązków wydania świadectwa pracy w razie kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy,
 • sposób wskazania informacji o wykorzystaniu uprawnienia wg art. 188 Kp.,
 • informacja o wykorzystaniu urlopu ojcowskiego,
 • informacja o wykorzystanym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim,
 • wykazanie okresów nieskładkowych,
 • sporządzanie sprostowanie świadectwa pracy, wydawanie odpisów.

F. Ustawa o czasie pracy w placówkach handlowych.

G. Planowane zmiany Kodeksu pracy – Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy.