Szkolenia

Jesteś tutaj:

Gospodarka Odpadami w Firmach. BDO – Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Nowe Przepisy od Stycznia 2020

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 17 kwietnia 2020 09:00
Miejsce szkolenia  to Katowice, ul. Mickiewicza 29
Szkolenie poprowadzi Sabina Kościsz–Ekspert ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadzam audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej.
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 420 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Omówienie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw:
 • ograniczenie czasu magazynowania odpadów,
 • monitoring wizyjny obejmujący miejsca magazynowania odpadów,
 • zmiany w ramach zezwoleń na zbieranie odpadów (pojemność miejsc magazynowych, tytuł prawny),
 • nowe wymagania dla wszystkich zbierających i przetwarzających odpady (np. zabezpieczenie roszczeń),
 • czas na zmianę decyzji,
 • nowe organy opiniujące: WIOŚ, wójt, burmistrz, prezydent, Państwowa Straż Pożarna – operat przeciwpożarowy,
 1. Prawo ochrony środowiska – opłaty środowiskowe:
 • podmioty zobowiązane do uiszczania opłat,
 • terminy wnoszenia opłat,
 • rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości,
 • jak naliczamy opłaty za rok 2019,
 • sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i nie wniesienie właściwej opłaty,
 • zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów,
 • decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska,
 • opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia,
 • rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia,
 • przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację.
 1. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – rodzaje źródeł podlegających opłatom:
 • źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia klimatyzacyjne, malowanie,
 • KOBiZE
 1. BDO i Rejestr – kiedy kończy się termin rejestracji:
 • wypełnianie formularza rejestrowego, aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru,
 • kto i w jakim terminie musi uzyskać wpis do rejestru,
 • wpis do rejestru z urzędu lub na wniosek,
 • stawki opłaty rejestrowej i rocznej.
 1. Ewidencja odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby:
 • obowiązki w zakresie ewidencji odpadów wynikające z przepisów ustawy o odpadach,
 • obowiązujące druki ewidencji odpadów,
 • nowe zasady prowadzenia ewidencji – od 1 stycznia 2020 r.
 1. Sprawozdawczość odpadowa – zbiorcze zestawienie danych o odpadach.
 2. Kontrola w firmie (analiza przykładowych sytuacji .
 3. Pytania i odpowiedzi oraz indywidualne konsultacje