Szkolenia

Jesteś tutaj:

Konstytucja Biznesu. Zmiany w 2018 roku oraz od stycznia 2019r. w Zakresie Ubezpieczeń Społecznych. Nowy Kodeks Pracy. Umowy Cywilnoprawne oraz zmiany w ich zakresie. Ustalanie Podstawy Wymiaru Zasiłków.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 11 maja 2018 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel MERCURE ul. Krakowska 57-59,
Szkolenie poprowadzi osoby zajmujące się szkoleniem pracowników ZUS,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 370 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Konstytucja Biznesu – nowe przepisy ułatwiające prowadzenie pozarolniczej działalności:
  1. Pakiet startowy przy zakładaniu firmy,
  2. Nowa ulga w składkach do ZUS,
  3. Nowe regulacje w zakresie zawieszania działalności,
  4. Łatwiejszy kontakt z urzędami – nowe regulacje i możliwości,
  5. Prokurenci,
  6. Pomoc
 2. Umowy cywilnoprawne a projekt nowego indywidualnego kodeksu pracy:
 3. Zasady rozliczenia „jednej” wpłaty.
 4. Umowy cywilnoprawne a składki ZUS:
  1. Obowiązek odprowadzania składek a rodzaj umowy,
  2. Schemat podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  3. Rozstrzyganie zbiegów tytułów do ubezpieczeń (m.in. umowa o dzieło, zlecenie zawarta z własnym pracownikiem w okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego; umowy zlecenia w ramach własnej działalności gospodarczej),
  4. Rozstrzyganie nietypowych zbiegów do ubezpieczeń ( m.in. umowa zlecenie
   a działalność rolnicza, bycie funkcjonariuszem czy osobą duchowną),
  5. Oświadczenie zleceniobiorcy – co powinno zawierać w zakresie podlegania
   i oskładkowania w ZUS,
  6. Ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,
  7. Umowy cywilnoprawne zawarte z innym podmiotem a wykonywanie ich na rzecz własnego pracodawcy.
 5. Umowy o dzieło – cechy i różnice między umową o dzieło a umową zlecenie
  w kontekście ubezpieczeń społecznych.
 6. Kontrakt menedżerski jako wyjątek – cechy oraz jak należy oskładkować.
 7. Minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorców.
 8. Obejmowania ubezpieczeniami społecznymi umów cywilnoprawnych:
  1. Umowy zlecenia a minimalne wynagrodzenie,
  2. Wniosek do ZUS o kontrolę prawidłowości naliczenia składek,
  3. Prawidłowość naliczenia składek a dokumenty jakie zleceniobiorca powinien przedstawić,
  4. Obowiązek korekty dokumentów w przypadku ustalenia błędnej podstawy.
 9. Zasady Naliczania i opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
  1. Kogo dotyczy obowiązek opłacania składek na Fundusze,
  2. Kto jest zwolniony z opłacania składek na Fundusze.
 10. Fundusz emerytur pomostowych – zasady opłacania:
  1. Za kogo należy opłacać składkę na FEP,
  2. Za kogo kiedy należy sporządzić dokument ZUS ZSWA.

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom oraz osobom wykonującym umowy zlecenia.

 1. ​​Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników.
 • Wynagrodzenie pracownika i okres, z którego jest przyjmowane
 • ​​Niezdolność do pracy z powodu choroby powstała przed upływem pierwszego miesiąca zatrudnienia.
 • Nieobecność usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona – zasady uzupełniania wynagrodzenia.
 • Składniki wynagrodzenia, które należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków.
 • Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc.
 • Składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu lub których wypłaty zaprzestano.
 • Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę wymiaru zasiłków.
 • Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
 1. ​​Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób wykonujących umowy zlecenia.
 • Okres, z którego przyjmowany jest przychód dla ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.
 • Niezdolność do pracy z powodu choroby powstała przed upływem pierwszego miesiąca ubezpieczenia.
 • Niezdolność do pracy powstała po upływie co najmniej jednego, pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego.