Szkolenia

Jesteś tutaj:

Pracownik i Zleceniobiorca. Nowe Zasady Opłacania Składek na 2018 rok. Zasiłki Chorobowe, Macierzyńskie, Opiekuńcze.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na czwartek, 25 stycznia 2018 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel MERCURE ul. Krakowska 57-59,
Szkolenie poprowadzi osoby zajmujące się szkoleniem pracowników ZUS,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 370 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. E-składka – nowe zasady opłacania składek od 2018 roku:
  1. Indywidualny numer rachunku bankowego – NRS (termin nadania, sposób przekazania informacji o nadaniu),
  2. Zasady rozliczenia „jednej” wpłaty.
 2. Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny – charakterystyka:
  1. definicja zgodnie z KP oraz ustawą o SUS,
  2. kiedy umowa zlecenie staje się umową o pracę,
 3. Umowy cywilnoprawne a składki ZUS:
  1. Obowiązek odprowadzania składek a rodzaj umowy,
  2. Schemat podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  3. Rozstrzyganie zbiegów tytułów do ubezpieczeń (m.in. umowa o dzieło, zlecenie zawarta z własnym pracownikiem w okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego; umowy zlecenia w ramach własnej działalności gospodarczej),
  4. Rozstrzyganie nietypowych zbiegów do ubezpieczeń ( m.in. umowa zlecenie
   a działalność rolnicza, bycie funkcjonariuszem czy osobą duchowną),
  5. Oświadczenie zleceniobiorcy – co powinno zawierać w zakresie podlegania
   i oskładkowania w ZUS,
  6. Ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,
  7. Umowy cywilnoprawne zawarte z innym podmiotem a wykonywanie ich na rzecz własnego pracodawcy.
 4. Umowy o dzieło – cechy i różnice między umową o dzieło a umową zlecenie
  w kontekście ubezpieczeń społecznych.
 5. Kontrakt menedżerski jako wyjątek – cechy oraz jak należy oskładkować.
 6. Minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorców.
 7. Obejmowania ubezpieczeniami społecznymi umów cywilnoprawnych:
  1. Umowy zlecenia a minimalne wynagrodzenie,
  2. Wniosek do ZUS o kontrolę prawidłowości naliczenia składek,
  3. Prawidłowość naliczenia składek a dokumenty jakie zleceniobiorca powinien przedstawić,
  4. Obowiązek korekty dokumentów w przypadku ustalenia błędnej podstawy.
 8. Urlop wychowawczy dla osób nie będących pracownikami – czyli osobista opieka nad dzieckiem do lat 3 na podstawie art. 6a i 6b ustawy o sus.
 9. Zasady Naliczania i opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
  1. Podstawa prawna,
  2. Kogo dotyczy obowiązek opłacania składek na Fundusze,
  3. Kto jest zwolniony z opłacania składek na Fundusze.

Ustalanie prawa i podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego

 1. Zasiłek chorobowy – ustalanie prawa i wysokości.
 • ​Wyczekiwanie na prawo do zasiłku chorobowego,
 • ​Okres zasiłkowy – zasady jego ustalania,​
 • ​Ustalanie wysokości zasiłku chorobowego.
 • Okresy niezdolności do pracy z powodu choroby, za które nie przysługuje zasiłek chorobowy.
 1. Świadczenie rehabilitacyjne – prawo i wysokość.
 2. ​Uprawnienia do zasiłku opiekuńczego.
 • ​Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem​ do lat 8, chorym dzieckiem do lat 14 oraz innym chorym członkiem rodziny,
 • ​Członek rodziny – definicja,
 • Ustalanie prawa do zasiłku opiekuńczego, okres jego wypłaty i wysokość, ​
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
 1. Zasiłek macierzyński – ustalanie prawa i wysokości.
 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego w okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego,​
 • ​Prawo do zasiłku macierzyńskiego w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie,
 • Zasiłek macierzyński ​dla ubezpieczonego ojca dziecka lub innego ubezpieczonego członka najbliższej rodziny, ​
 • ​Wpływ wykonywani​a​ pracy w okresie urlopu rodzicielskiego ​ na prawo do zasiłku macierzyńskiego​, ​
 • Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, zasady ustalania wysokości.​
 1. ​​Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników​.
 • ​​Niezdolność do pracy z powodu choroby​ ​powstała przed upływem pierwszego miesiąca zatrudnienia,
 • Nieobecność usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona, uzupełnianie wynagrodzenia,
 • Składniki wynagrodzenia uwzględniane i nie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków,
 • ​Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy ​kwartalne i roczne,
 • Składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu lub których wypłaty zaprzestano,
 • ​Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę wymiaru zasiłków.​