Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zatrudnianie Cudzoziemców w 2019

Informacje

Data szkolenia została ustalona na wtorek, 19 marca 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi Pracownik administracji publicznej, zajmujący się tematyką związaną z prawną ochroną pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

1. Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy
a. wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania
b. pracownicy z terenu UE i z poza terenu UE
c. pracownicy tymczasowi delegowani do RP
d. inne formy wykonywania pracy lub zarzadzania/nadzorowania w ramach spółek i działalności gospodarczych
e. wyłączenia z zakresu stosowania unormowań dot. delegowania pracowników do RP
2. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP
a. osoby/pracownicy zwolnieni z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy
b. kategorie pracowników od których jest wymagane zezwolenie na pracę
c. pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP
3. Regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce
a. regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni ostatniej dekady – podsumowanie ZMIAN
b. swoboda przepływu pracowników
c. procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
d. zezwolenia na zatrudnienie
e. dokumentacja
4. Agencje Pracy delegujące pracowników tymczasowych na teren RP – na co zwracać uwagę przy współpracy?
5. Zasady zawierania umów z cudzoziemcami na podstawie różnych tytułów pobytowych – Nowe przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców
a. definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca – ZMIANY
b. wynagrodzenia cudzoziemców – ZMIANY
c. umowy cywilnoprawne/umowy o pracę cudzoziemców – ZMIANY
d. NOWE zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca
e. NOWE wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
f. WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom
6. Zezwolenie na pracę krótkoterminową i sezonową cudzoziemca
a. normy i wymiar czasu pracy
b. okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego
c. wymiar urlopu wypoczynkowego
d. ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym
e. ustalenie i wypłata należności za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia i dodatku)
f. bezpieczeństwo i higiena pracy
g. ochrona pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego
h. wymagania dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i wykonywania pracy przez dziecko
i. przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu o których mowa w art. 11 Kodeksu pracy
j. wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych
7. Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników
a. kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków zgłoszeniowych oraz nie wykonywali nałożonych na nich obowiązków.
b. kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej
c. kara grzywny za stwierdzenie, iż pracownikowi nie można nadać statusu pracownika delegowanego, zagrożenie w zakresie normowanym przez Kodeks Karny.