Szkolenia

Jesteś tutaj:

Podleganie Ubezpieczeniom Społecznym i Zdrowotnym. E-akta – Zmiany od 1 Stycznia 2019r., Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, FpiFGŚP Zasiłki w Pigułce w 2019r.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na czwartek, 7 marca 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Katowice, ul. Mickiewicza 29
Szkolenie poprowadzi pracownik jednostki publicznej odpowiedzialnej za przyznawanie i wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

. E-AKTA ustawa dot. skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych 50 do 10 lat
– podstawa prawna
– nowe obowiązki pracodawców w zakresie Ubezpieczeń Społecznych,
– skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat a nowe dokumenty ZUS
– oświadczenie OSW
– nowy raport informacyjny ZUS RIA
– dane w raporcie informacyjnym ZUS RIA
– za kogo można złożyć raport informacyjny ZUS RIA?
– jak należy liczyć 10-letni okres przechowywania dokumentacji.
– co robić z dokumentacją pracowniczą po upływie okresu przechowywania
– skutki nieprzekazania raportów informacyjnych,
– obowiązki pracodawcy wobec pracowników po złożeniu raportu ZUS RIA
– nowy raport imienny ZUS ZPA
– dane w raporcie ZUS RPA
– zmiany w formularzach ZUS DRA i ZUS ZWUA
– przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej
– informacja dla pracownika i zleceniobiorcy o okresie przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu pracy.
– inne obowiązki pracodawcy w związku ze zmianami przepisów od 2019 roku
2. Zasady naliczania i opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Stan prawny na 2019 r.
– podstawa prawna
– wysokość składki na Fundusz Pracy i FGŚP
– obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP
– zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP
– przeliczenie podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy
3. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych –nowe przepisy od 01.01.2019 r.

1. Uprawnienia do poszczególnych rodzajów zasiłków.
2. Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych będących pracownikami –
a. okresy wynagrodzeń przyjmowane do podstawy wymiaru , w tym przejęcie pracowników na podstawie art. 23¹ kodeksu pracy,
b. przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
c. uzupełnianie wynagrodzenia w przypadku prawa do zasiłku przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego,
d. uzupełnianie wynagrodzenia w przypadku usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
e. dodatkowe umowy ( zlecenia / o dzieło ) zawarte z własnym pracodawcą ,
f. składniki wynagrodzenia do określonego terminu.
g. zmiana warunków wynagradzania i zmiana wymiaru czasu pracy ,
h. uwzględnianie w podstawie wymiaru składników wynagrodzenia miesięcznych kwartalnych i rocznych,
i. zmiana etatu i jej wpływ na podstawę wymiaru z uwzględnieniem składników wynagrodzenia za okresy kwartalne i roczne,
j. minimalne wynagrodzenie a podstawa wymiaru zasiłków,
k. dodatkowo- podstawa wymiaru dla osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
l. Podstawa wymiaru dla pracowników wykonujących pracę za granicą.
3. Zasady wypełniania druków do wypłaty zasiłków
a. omówienie rodzajów dokumentów wykorzystywanych przy ustalaniu uprawnień do wypłaty zasiłków,
b. najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu druków ZUS Z-3, ZUS Z-3a raz ZUS Z-15,
c. terminowość przekazywania dokumentacji przez pracodawców do wypłaty zasiłków przez ZUS.