Szkolenia

Jesteś tutaj:

Nowe Obowiązki Pracodawców w Zakresie Ubezpieczeń Społecznych. Nowe Formularze ZUS. Zasiłki Chorobowe, Macierzyńskie, Opiekuńcze w 2019r.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 17 maja 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Katowice, ul. Mickiewicza 29
Szkolenie poprowadzi pracownik jednostki publicznej odpowiedzialnej za przyznawanie i wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

1 Nowe obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczeń społecznych

 • podstawa prawna
 • nowe dokumenty ZUS
 • kiedy można skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat
 • oświadczenie ZUS OSW
 • raport informacyjny ZUS RIA
 • dane w raporcie informacyjnym ZUS RIA
 • za kogo można złożyć raport informacyjny ZUS RIA?
 • obowiązki pracodawcy wobec pracowników po złożeniu raportu ZUS RIA
 • nowy raport imienny ZUS ZPA
 • jak prawidłowo wypełnić nowy druk ZUS RPA
 • jak prawidłowo skorygować formularz ZUS RPA
 • zmiany w formularzu ZUS ZWUA
 • jak prawidłowo wypełnić i skorygować nowy druk ZUS ZWUA
 • jak należy liczyć 10-letni okres przechowywania dokumentacji.
 • co robić z dokumentacją pracowniczą po upływie okresu przechowywania
 • skutki nieprzekazania raportów informacyjnych
 • informacja dla pracownika i zleceniobiorcy o okresie przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu pracy.
 • inne obowiązki pracodawcy w związku ze zmianami przepisów od 2019 roku
 1. Zasady obejmowania ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Stan prawny na 2019 r.
 2. Podstawa prawna
 3. Zmiany w przepisach w zakresie rozliczania składek ZUS w zakresie umów cywilnoprawnych
 • Zasady prawidłowego zgłaszania umów cywilnoprawnych do ubezpieczeń:
 • minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń z ZUS
 • ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych
 • sumowania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla zleceniobiorców
 • jakie dokumenty powinien przedstawić  zleceniobiorca, aby prawidłowo naliczyć składki ZUS
 • wniosek do ZUS o kontrolę prawidłowości naliczania składek
 1. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń : umowa -zlecenie i inne tytuły
 • kilka umów cywilnoprawnych w tym samym okresie
 • umowa o pracę i umowa cywilnoprawna
 • umowa zlecenie w osobą przebywająca na urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym
 • wykonywanie umowy zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności
 • umowa zlecenie z uczniem lub studentem
 • umowa zlecenie z rolnikiem, funkcjonariuszem lub z duchownym,
 • osoby mające prawo do emerytury lub renty pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych
 1. Składniki wynagrodzenia od których nie naliczamy składek na ubezpieczenie społeczne.
 • składniki wynagrodzenia, które uwzględniamy w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 • składniki wynagrodzenia, których nie uwzględniamy w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
  Dz. U. nr 161 poz. 1106 z późn. zm)
 1. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje.

 

 1. Kryteria uzyskania prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
 2. Zasiłek macierzyński w okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego
 3. Zasiłek opiekuńczy
 • dodatkowy wymiar zasiłku opiekuńczego
 • nowe zasady zasiłków opiekuńczych dla rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczoną      niepełnosprawnością
 • wypełnianie druków do zasiłku opiekuńczego
 1. E- ZLA w roku 2019
 2. Zasiłek chorobowy
 • okres wyczekiwania
 • ustalenie okresu zasiłkowego
 • kontrola na zwolnieniu lekarskim przez pracodawcę , ZUS i lekarzy orzeczników ZUS
 • stopa procentowa zasiłku chorobowego
 1. Podstawa wymiaru zasiłków
 • ustalanie podstawy zasiłku przy premii kwartalnej i rocznej
 • zamiana premii rocznej na kwartalną i inne kombinacje
 • podstawa wymiaru po urlopie wychowawczym , bezpłatnym
 • nietypowe składniki w podstawie chorobowego.
 • minimalne wynagrodzenie a podstawa wymiaru zasiłków
 1. Dokumentacja zasiłkowa w oparciu o aktualnie obowiązujące druki zasiłkowe
 2. Pytania indywidualne