Szkolenia

Jesteś tutaj:

Nowe Formularze ZUS. Nowe Obowiązki Pracodawców w Zakresie Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłki Chorobowe, Macierzyńskie, Opiekuńcze w 2019r.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 18 października 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Katowice, ul. Mickiewicza 29, biurowiec Węglokoks S.A.
Szkolenie poprowadzi specjaliści z ZUS
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

W jaki sposób rozstrzyga się zbiegi tytułów do ubezpieczeń dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Stan prawny na 2019 r.

 1. Podstawa prawna
 2. Omówienie zmian przepisów w zakresie rozliczania składek ZUS w zakresie umów cywilnoprawnych
 • minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń
 • ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych
 • sumowania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla zleceniobiorców
 • jakie dokumenty powinien przedstawić  zleceniobiorca, aby prawidłowo naliczyć składki ZUS
 • wniosek do ZUS o kontrolę prawidłowości naliczania składek

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń : umowa -zlecenie i inne tytuły

 • kilka umów cywilnoprawnych w tym samym okresie
 • umowa o pracę i umowa cywilnoprawna
 • umowa zlecenie w osobą przebywająca na urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym
 • wykonywanie umowy zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności
 • umowa zlecenie z uczniem lub studentem
 • umowa zlecenie z rolnikiem, funkcjonariuszem lub z duchownym
 • osoby mające prawo do emerytury lub renty pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Przychody pracowników od których nie naliczamy składek ZUS
 • składniki wynagrodzenia od których odprowadzamy składki ZUS
 • składniki wynagrodzenia od których  NIE odprowadzamy składek ZUS
 • omówienie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r.
  w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy na ubezpieczenie emerytalne
  i rentowe   U. nr 161 poz. 1106 z późn. zm)

Nowe obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2019 r.

 • nowe dokumenty ZUS
 • podstawa prawna
 • kiedy można skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat
 • oświadczenie ZUS OSW
 • raport informacyjny ZUS RIA, dane w raporcie, za kogo można złożyć raport informacyjny ZUS RIA?
 • obowiązki pracodawcy wobec pracowników po złożeniu raportu ZUS RIA
 • nowy raport imienny ZUS ZPA, jak prawidłowo wypełnić nowy druk ZUS RPA, jak prawidłowo skorygować formularz ZUS RPA
 • zmiany w formularzu ZUS ZWUA
 • jak prawidłowo wypełnić i skorygować nowy druk ZUS ZWUA
 • jak należy liczyć 10-letni okres przechowywania dokumentacji.
 • co robić z dokumentacją pracowniczą po upływie okresu przechowywania
 • informacja dla pracownika i zleceniobiorcy o okresie przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu pracy.
 • inne obowiązki pracodawcy w związku ze zmianami przepisów od 2019 roku.

Zasiłki:

 1. Kryteria uzyskania prawa do świadczeń z ubezpieczenia  chorobowego i wypadkowego
 2. Zasiłek chorobowy
 • okres wyczekiwania, ustalanie okresu zasiłkowego, kontrola chorych i kontrola zwolnień lekarskich przez lekarzy  orzeczników ZUS
 1. Zasiłek macierzyński w okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego
 2. Zasiłek opiekuńczy
 • dodatkowy wymiar zasiłku opiekuńczego, zasady zasiłków opiekuńczych dla rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczoną   niepełnosprawnością, wypłata zasiłku opiekuńczego za dni strajku w oświacie, wypełnianie druków do zasiłku opiekuńczego
 1. E- ZLA jako dokument do wypłaty świadczeń chorobowych
 2. Podstawa wymiaru zasiłków
 • ustalanie podstawy zasiłku przy premii kwartalnej i rocznej
 • zamiana premii rocznej na kwartalną i inne kombinacje
 • podstawa wymiaru po urlopie wychowawczym , bezpłatnym
 • nietypowe składniki w podstawie chorobowego.
 • minimalne wynagrodzenie a podstawa wymiaru zasiłków jak należy zmieniać wysokość podstawy przy zmianie wymiaru czasu pracy w kolejnym miesiącu pobierania nieprzerwanie zasiłku
 • w jakiej wysokości należy przyjmować do podstawy wymiaru miesiąc kwiecień 2019 dla pracowników OŚWIATY  w związku z obniżonym wynagrodzeniem za uczestnictwo w strajku
 1. Ustalanie podstawy wymiaru dla osób podlegających dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.
 2. Dokumentacja zasiłkowa w oparciu o aktualnie obowiązujące druki zasiłkowe
 3. Pytania indywidualne